My všichni ctíme velké muže a skláníme se před nimi. Ano, cožpak se můžeme sklánět před něčím jiným? Necítí každý pravý muž, že sám roste, uctívá-li to, co stojí skutečně nad ním? V srdci člověka není ušlechtilejšího ani požehnanějšího citu.